วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

แนะนำโครงาน สารดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้


หลักการและเหตุผล
        ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศเกษตรกรรม  ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตทางเกษตรกรรมมากมายหลายชนิด     ในอดีตเคยมีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์   แต่เนื่องด้วยมีการตัดไม้ทำลายป่ากันมากทำให้พื้นที่ป่าของเมืองไทยมีจำนวนลดลง  สาเหตุที่สำคัญอันหนึ่งก็คือการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง  ปัจจุบันมีผู้นำเอากากจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทน ถ่านไม้ซึ่งสามารถลดการตัดไม้ทำลายป่าได้  เนื่องจากคณะผู้จัดทำเห็นว่า   ประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลิตภัณฑ์ ทางด้านการเกษตรอย่างมากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพืชสวน    พืชไร่ และผลไม้ต่างๆ  ก่อให้เกิดกาก  และขยะมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำนวนมาก
        คณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะสร้างเว็บไซต์ เรื่อง สารดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้ เพื่อที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ   จากคุณสมบัติของถ่านไม้ที่สามารถดูดซับกลิ่นอับชื้นในภาชนะ  หรือตู้ที่ปิดสนิทได้  โดยเฉพาะกลิ่นเหม็นอับในตู้เย็น  เป็นต้น  โดยการทดลองนำเอาเปลือกทุเรียน  และเปลือกจำปาดะที่จะต้องถูกทิ้งไปเป็นขยะ นำมาเผาและบดให้เป็นผงถ่าน  แล้วนำมาผสมกับกาวแป้งเปียก  เมื่อแห้งแล้วนำมาขึ้นรูปให้สวยงามตามแบบพิมพ์ที่ต้องการ  เช่น  ลายการ์ตูน  หรือลายสัตว์ต่างๆ  เป็นต้น  แล้วนำไปทดลองใช้เพื่อดับกลิ่นในตู้เย็นวัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อสร้างเว็บบล็อก เรื่อง สารดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้และการใช้ประโยชน์จากเว็บบล็อก เรื่อง สารดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้

ขอบเขตของโครงงาน
1. ตุ๊กตาถ่านดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้
2. เว็บ blogger


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น